Wedstrijdreglement cashback Omegabaars

Organisator

Deze wedstrijd met aankoopverplichting wordt georganiseerd door Aqua4C, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stokstormestraat 4, 9770 Kruishoutem met ondernemingsnummer BE 0541.596.530, hierna genoemd: “Aqua4C”. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Aqua4C dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

Wie kan deelnemen?

 1. Deelnemingsvoorwaarden
  Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België.
  Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaatsvindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

 2. Onverenigbaarheden
  Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van Aqua4C en van Shaved Monkey bvba alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

  Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 3. Periode
  Deze wedstrijd loopt van 12 november 2018 tot en met 31 december 2018, of tot 150 volledige aanvragen tot terugbetaling zijn ingediend. 31 december 2018 is tevens de uiterste deelname datum. Deze periode kan echter door Aqua4C op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

 4. Inhoud en verloop van de wedstrijd
  Om deel te nemen aan deze wedstrijd zal men zich eerst moeten registreren op de website www.omegabaars.be/nl/nieuws/cashback (hierna “de Website”). Deze registratie is gratis en eenmalig.

  De wedstrijd verloopt als volgt: De deelnemer schaft een Omegabaars aan in een van de verkooppunten van dit product en uploadt bij registratie op de Website een scan of foto van het aankoopbewijs én het etiket op de verpakking van de Omegabaars. De 150 eerste inzendingen voor 31 december 2018 op de Website met een geldig betalingsbewijs die hun rekeningnummer hebben aangegeven krijgen van Aqua4C het volledige aankoopbedrag van één Omegabaars teruggestort op hun rekening, uiterlijk op 4 februari 2019.

 5. De prijs
  5.1. Prijs

  Cashback van de waarde van één Omegabaars teruggestort op het rekeningnummer van de 150 eerste deelnemers (maximum 1 cashback van één Omegabaars per deelnemer) aan de wedstrijd die voor 31 december 2018 een geldig betalingsbewijs uploaden op de Website.

  5.2. Opnametermijn prijs

  De winnaar ontvangt uiterlijk 5 weken na deelname een persoonlijk bericht.
  De winnaar die zijn persoonsgegevens en rekeningnummer niet heeft meegedeeld bij deelname aan de wedstrijd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of op een compensatie van Aqua4C. De prijs is dan terug beschikbaar voor Aqua4C en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

  5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs

  De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden.

 6. Bekendmaking winnaar
  De winnaars worden bekend gemaakt uiterlijk 5 weken na deelname. De winnaars zullen hiervan via mail op de hoogte worden gebracht door Aqua4C.

 7. Persoonsgegevens
  Het rekeningnummer en de overige contactgegevens die de deelnemers aan de wedstrijd aan Aqua4C meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen na afloop van de wedstrijd worden vernietigd.

  Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit België afkomstig zijn.
  Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Aqua4C per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

  U kan Uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren of deze laten wissen door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Aqua4C op bovenvermeld adres met een kopie van Uw identiteitskaart.

 8. Algemene bepalingen
  Aqua4C kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

  Aqua4C behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

  Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Aqua4C zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

  Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de Website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Aqua4C kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

  In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Aqua4C zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Aqua4C vermeld, zie www.omegabaars.be en kan daar desgewenst worden gedownload en afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Aqua4C in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

  De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Een overzicht van het aantal uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Aqua4C op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Aqua4C met u contact zal opnemen.Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Aqua4C. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Gent.

Vriend van Omegabaars

Als vriend van de Omegabaars vang je de lekkerste recepten, laatste nieuwtjes en een zee aan andere voordelen. Word nu vriend van de vis van morgen!

Jeroen Quote